Privacy Policy

Algemene voorwaarden Mevrouw Merel I Atelier voor tekentaal en creatieve communicatie

1. Algemeen
'Mevrouw Merel I Atelier voor tekentaal en creatieve communicatie' (hierna: Mevrouw Merel), binnenkort gevestigd in Epe
Mevrouw Merel biedt begeleiding aan jeugdigen (vanaf vier jaar) ,ouders/verzorgers.Opvoedondersteuning en workshops voor ouders en scholen met betrekking tot de tekentaal en creatieve communicatie.
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Mevrouw Merel en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
In het kennismakingsgesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.
3. Coachingsovereenkomst
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coachingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Mevrouw Merel waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Mevrouw Merel kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
4. Uitvoering van de overeenkomst: de coachingssessies
Mevrouw Merel zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een pedagoog en kindercoach verwacht mag worden.
Het kind is de cliënt. Mevrouw Merel werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind.
Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is.
Een kind- of oudersessie duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.
Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kindercoaching.
Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.
5. Investering en betalingsvoorwaarden
De actuele tarieven voor kindercoaching staan in het najaar van 2017 op de website en worde nopgenomen in de coachingsovereenkomst of op te vragen bij Mevrouw Merel Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW..Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.

Bij afspraken op een andere locatie dan Epe worden er reiskosten in rekening gebracht van € 0,35 per kilometer vanaf Midachten 19 te Epe tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.
Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij een pakket wordt na de eerste sessie de factuur verstuurd met daarop de sessies uit het pakket. Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken of contant te betalen. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Mevrouw Merel gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
6. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte gelden geen kosten.
7. Vertrouwelijkheid en privacy
Mevrouw Merel verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).
Ten behoeve van de coaching, kunnen spraak- of video-opnamen worden gemaakt van de kind- en oudersessies. De opnamen blijven eigendom van Mevrouw Merel en dienen als observatiemiddel en vervangen aantekeningen op papier.
8. Aansprakelijkheid
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.
De aansprakelijkheid van Mevrouw Merel is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de ouder(s) aan Mevrouw Merel I Atelier voor tekentaal en creatieve communicatie
in het kader van de coachingsovereenkomst.
9. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Mevrouw Merel I Atelier voor tekentaal en creatieve communicatie zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.
Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NfM Reglement, te beslechten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s).
10. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn geplaatst op 1 april 2017.
Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Mevrouw Merel I Atelier voor tekentaal en creatieve communicatie